Opłata za posiadanie psa

Praktycznie

Opłata za posiadanie psa zastąpiła od 2009r. centralny podatek za posiadanie psa i teraz decyzje na ten temat podejmuje się w gminie.  Wysokość tej opłaty ustala rada gminy drogą uchwały, podobnie jak terminy i sposób płacenia, pieniądze z opłaty idą na konto tejże gminy. Gmina (wójt, burmistrz czy prezydent miasta) może z opłaty zrezygnować lub też wprowadzić dodatkowe zwolnienia i ulgi w opłacie – na przykład dla posiadaczy psów czipowanych, kastrowanych czy sterylizowanych, adoptowanych z miejskiego czy gminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt). Ograniczeniem dla gminy jest, ustalana corocznie, górna granica opłaty oraz ustawowe zwolnienie z opłaty osób niepełnosprawnych, samotnych osób powyżej 65 lat (dla jednego psa) oraz rolników (zwolnienie na dwa psy).

Aby sprawdzić, czy w danym miejscu zamieszkania trzeba płacić za posiadanie psa, najczęściej wystarczy poszukać na internetowych stronach własnej gminy, w dziale podatki i opłaty. Oficjalna nazwa podatku to właśnie opłata za posiadanie psa i gmina ustala jej wysokość drogą uchwały. Jeżeli nie widzimy opłaty w dziale podatków i opłat i wyszukiwarka nie pokazuje nam uchwały gminy (miasta) na ten temat, to opłaty prawdopodobnie nie ma w danym miejscu. Czasami informacje o podatkach i opłatach łatwiej jest znaleźć przełączając się na stronę BIP (Biuletyn informacji publicznej – znaczek z napisem bip na biało-czerwonym tle), gminy mają obowiązek tworzenia stron BIP.

Na przykładach

W 2013r. górna granica opłaty to 119,93zł. Opłaty nie pobierają: Gdańsk, Gdynia, Łódź,  Warszawa); przykładowe stawki to 36zł w Krakowie (wcześniej opłaty nie było), 55zł w Poznaniu, 66zł w Sopocie, 75zł w Wejherowie. W Mielcu wprowadzono od początku 2013r. opłatę w wysokości 108zł z jednoczesnym zwolnieniem z opłaty posiadaczy psów zaczipowanych i wprowadzeniem akcji bezpłatnego czipowania psów w jednym z gabinetów weterynaryjnych w mieście.

Formalnie

Opłata za posiadanie psa jest podatkiem samorządowym i dotyczy osób fizycznych posiadających psy, organem podatkowym jest wójt, burmistrz czy prezydent miasta. Rada gminy decyduje o zasadach ustalania, pobierania, terminach płatności podatku i dodatkowych zwolnieniach z opłaty. Górną granicę stawki podatku określa Minister Finansów w drodze obwieszczenia.

Oryginalny zapis zwolnień ustawowych z opłaty od posiadania psów:

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — pod warunkiem wzajemności;

2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych — z tytułu posiadania jednego psa;

2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilita-cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) — z tytułu posiadania psa asystującego;

3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe — z tytułu posiadania jednego psa;

4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych — z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.); obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w danym roku.